Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Územní plán

Územní plán městyse Sloup

Městys Sloup dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo městyse Sloup přijetím usnesení č. 8/2012/5 na svém zasedání konaném dne 19.12.2012 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Sloup formou opatření obecné povahy.

Plné znění oznámení o vydání Územního plánu fomou opatření obecné povahy Veřejnou vyhláškou je na úřední desce.

Územní plán nabyl právní moci 5.1.2013.

Jihomoravský kraj je poskytovatelem části finančních protředků (108 900 Kč) na tuto územně plánovací dokumentaci, registrační číslo 013984 / 12 / OÚPSŘ.

ÚP - výrok

ÚP - odůvodnění

ÚP - opatření obecné povahy

ÚP - hlavní výkres - návrh uspořádání území

ÚP - koordinační výkres

ÚP - výřez z koordinačního výkresu

ÚP - výkres záboru půdního fondu

ÚP - výkres základního členění území 

ÚP - výkres širších vztahů

ÚP - technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií a spoje

ÚP - technická infrastruktura - odkanalizování

ÚP - technická infrastruktura - zásobování plynem

ÚP - technická infrastruktura - zásobování vodou

ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP - dopravní infrastruktura

 

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři