Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Příjmení po rozvodu manželství

PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

 

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 

 

Oznámení může učinit:

  • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

 

 

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad; bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

 

 

Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:

  • platný úřední průkaz, kterým prokáže svoji totožnost (OP, CP)
  • oddací list (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

 

 

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 300,-Kč.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři