Navigace

Obsah

URČENÍ  OTCOVSTVÍ

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství
k nenarozenému, případně narozenému dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem.
Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů
o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě:
-    platné občanské průkazy
-    rodné listy
-    rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
-    matka - těhotenský průkaz
-    rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě:
-    platné občanské průkazy
-    rodné listy
-    rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
-    všechny ostatní rodné listy společných dětí
-    rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě:
-    platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
-    rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
-    rodné listy společných dětí
-    těhotenský průkaz
-    u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)- potvrzení
    o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu)
    se zápisem od kdy - do kdy
-    rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela
-    doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
-    nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě:
-    platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
-    rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
-    rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
-    rodné listy dalších společných dětí
-    u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
-    potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního     dokladu) se zápisem do kdy - do kdy
-    rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad     o zániku manželství
-    ovdovělá matka - úmrtní list manžela
-    doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
-    nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Další informace:
Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Správní poplatky: bez poplatku

-    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-    zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých     souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů