Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Určení otcovství

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství

k nenarozenému, případně narozenému dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem.
Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů
o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 • všechny ostatní rodné listy společných dětí
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
 • rodné listy společných dětí
 • těhotenský průkaz
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)- potvrzení    o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu)    se zápisem od kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
 • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 • rodné listy dalších společných dětí
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního     dokladu) se zápisem do kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad     o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své     náklady)

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Další informace:

Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Správní poplatky: bez poplatku

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých     souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři