Navigace

Obsah

VIDIMACE A LEGALIZACE

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace
a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona
o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina")
se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací
a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

-    je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze           vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní         průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu         cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka   nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo       technická kresba;

-    je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo        slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li          současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li     kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady           žadatele;

-    je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

-    jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit       její věrohodnost;

-    jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,

-    není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou            listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení         rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

 

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

-    jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

-    je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

-    jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;

-   je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském        jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

 

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

 

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona
o ověřování):

-    občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

-    průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana    členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

-    průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,

-    průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost
     o udělení dočasné ochrany, nebo

-    průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena         dočasná ochrana.

 

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,-Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,-Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

 

- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování    pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

-    Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování      podpisu

-    Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů