Úřední deska

Hlášení rozhlasu

Portál ČHMÚ - aktuální informace

chmu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Mimořádné události

vcb

kp

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Webová kamera

NÁMĚSTÍ

Městys Sloup

PŘÍHON

Městys Sloup

Lokální počasí

Rozpočet

Rozpočet

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ

Počitadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 367
TÝDEN: 1216
CELKEM: 2139053

Navigace

Obsah

VIDIMACE A LEGALIZACE

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace
a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona
o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina")
se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací
a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

-    je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze           vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní         průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu         cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka   nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo       technická kresba;

-    je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo        slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li          současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li     kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady           žadatele;

-    je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

-    jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit       její věrohodnost;

-    jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,

-    není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou            listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení         rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

 

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

-    jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

-    je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

-    jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;

-   je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském        jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

 

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

 

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona
o ověřování):

-    občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

-    průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana    členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

-    průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,

-    průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost
     o udělení dočasné ochrany, nebo

-    průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena         dočasná ochrana.

 

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,-Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,-Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

 

- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování    pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

-    Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování      podpisu

-    Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů