Městys Sloup
Městys
Sloup

Změna jména příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České           republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na    území České republiky.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození,      případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození      manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto      osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo      průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě      potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti      k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu      na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz      o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen, nebo      příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí           soudu nahrazující tento souhlas.

 

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu Úřad městské části Brno - střed, oddělení zvláštní matriky, na základě žádosti státního občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu. Tímto postupem zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. 7. 2008 (§ 70 odst. 4 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatky:

 • Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100,-Kč:
 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo      cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání       dřívějšího příjmení podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu            manželství),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení      poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
 • Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

 

Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí
o povolení změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení.

Poznámky:

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

Osvobození od poplatku:

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení

vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Osvobozena od poplatku je změna jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může
ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu.

 

 

-   zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých   souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

-   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři