Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Vydávání druhopisů matričních dokladů (RL OL ÚL)

VYDÁVÁNI DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH DOKLADŮ

(rodný list, úmrtní list, oddací list)

 

 

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně, odbor matrika Úřad městské části Brno - střed, pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

 

 

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

 

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních. Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

 

 

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Úřad městyse Sloup je matričním úřadem pro tyto obce: Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol), Petrovice, Žďár.

Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

 

Žadatel předloží:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
  • matriční doklad, kterým žadatel prokáže, že zemřelý byl členem jeho rodiny *(např. rodný list, oddací list); případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný úmrtní list je nezbytný pro uplatnění práv jeho před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
  • vypravitel pohřbu při žádosti o úmrtní list předloží doklad o zaplacení pohřbu (fakturu)
  • pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, je třeba předložit spolu s žádostí oprávněné osoby také plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

 

* Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

 

 

Správní poplatky:

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 300,-Kč. Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

  • zákon č. 301/2000 Sb.,     o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři