Menu
Městys Sloup
Městys
Sloup

Školní řád

Škola: Mateřská škola Sloup,okres Blansko

Školní řád:

 • Č.j.: 68/2019
 • Účinnost od: 1.9.2019
 • Spisový znak: 1.2
 • Skartační znak: A5
 • Změny:

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka MŠ Sloup po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

 

3.1. Práva dítěte

Práva dětí vychází z Úmluvy  o právech dítěte. Každé dítě je osobnost a je rozvíjeno podle svých schopností a potřeb. Dítě je respektováno jako jedinec ve společnosti.

Má právo:

 • na slušné zacházení, na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti, rasy, soc. skupin
 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace
 • na prostředí plné pohody, porozumění, lásky a bezpečí
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností ve škole
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • na akceptování jeho vývojových specifik
 • na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb
 • má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim ( zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou a učitelkou nejvhodnější postup)

 

Mezi další práva dětí v MŠ patří:

 • kdykoliv se napít
 • jít kdykoliv na toaletu
 • jíst pouze to a tolik, kolik chtějí
 • být vždy vyslechnuté
 • zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání
 • aby jim dospělí pomohli, když potřebují
 • kdykoliv si během dne odpočinout
 • být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí
 • dokončit hru


3.2 Povinnosti dítěte:

 • chovat se podle pravidel soužití v MŠ, které si stanoví na začátku školního roku
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • dodržovat osobní hygienu (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníku, WC)
 • upevňovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • oznámit učitelce, když chtějí opustit třídu
 • dodržovat bezpečností pravidla zejména při používání tělovýchovného nářadí a herních prvků na zahradě (neběhat mezi stolky, v umývárně a v šatně, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky)
 • mluvit slušně, přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
 • neničit práci druhých ani majetek MŠ, šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • neubližovat si (v opačném případě se omluvit) a vzájemně si pomáhat
 • respektovat pokyny všech zaměstnanců školy

 

3.3. Práva zákonných zástupců:

 • zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte.
 •  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte
 • má právo na korektní  jednání a chování ze strany zaměstnanců školy
 • má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy
 • má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ
 • půjčovat si knihy, časopisy s odbornou tématikou
 • domluvit si schůzku, konzultační hodinu s učitelkou, ředitelkou školy

                                                                                                          

3.4. Povinnosti zákonných zástupců

 • zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé
 • oznámí ihned infekční onemocnění dítěte
 • mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

3.4a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření druhého až pátého stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

4.1. Pravidla vztahů mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci

 • Vyzvedávat děti z mateřské školy mohou pouze rodiče nebo jimi zmocnění zástupci.
 • Učitelky ( poučení zaměstnanci školy v mimořádných situacích) odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
 • Děti do mateřské školy přivádějí rodiče nebo jimi zmocnění zástupci.
 • Rodiče jsou seznámeni s Řádem školy, ve kterém jsou upozorněni na včasné vyzvedávání dítěte z MŠ a na postup při jeho nevyzvednutí. V případě, kdy rodiče nebo osoby příbuzné či blízké nevyzvednou dítě do 1 hodiny, bude pedagog informovat ředitelku a po té Policii ČR.
 • Předají je učitelkám a informují je o jejich aktuálním zdravotním stavu.
 • Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné
 • Informace o dětech poskytují jen pedagogické pracovnice. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 • Rodiče si mohou s učitelkou či ředitelkou dohodnout termín konzultace a pohovořit si v klidu o svém dítěti.
 • Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách.
 • Do mateřské školy se přivádějí pouze děti zdravé. Onemocní-li dítě během dne, jsou rodiče ihned vyrozuměni, dítě si vyzvednou a zajistí mu lékařskou péči. U zjevně nemocného dítěte může pedagog žádat potvrzení pediatra o aktuálním zdravotním stavu. Děti s nakažlivým onemocněním (kýchání, žlutá rýma, průjem, teplota atp.) nepatří do MŠ, kde ohrožují ostatní zdravé děti i zaměstnance a pedagog je oprávněn je do MŠ nevpustit.
 • Rodiče přivádějí děti čisté, vhodně oblečené, věci ukládají na označené místo značkou. Věci dětí rodiče označí značkou tak, aby nedošlo k záměně.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Každou změnu týkající se zdravotního stavu dětí, bydliště, zaměstnání, telefonu a další oznamují rodiče neprodleně učitelkám ve třídě.
 • Učitelky neručí za poškození nebo ztrátu dioptrických brýlí, hraček a ostatních věcí, které si děti donesou z domova.
 • Učitelky nepodávají dětem žádné léky. Výjimkou jsou pouze dlouhodobě nemocné děti, které užívají léky na doporučení lékaře, kdy rodiče písemně požádají školu o medikaci.
 • Na odpočinek si přinášejí děti pyžamo, které se mění dle potřeby, nejméně 1x za 2 týdny
 • Výměna prádla: ručníky 1x týdně, lůžkoviny 1x za 3 týdny

 

5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


5.1. Provoz mateřské školy a vnitřní režim

 • Provoz mateřské školy je od 6.30 do 15.30 hodin.
 • Děti se přijímají do 8.30 hodin.  Pozdější příchody je třeba předem nahlásit učitelce. Budova se zamyká, dveře hlavní budovy jsou opatřeny zvonkem a domácím telefonem.
 • Při odchodu z MŠ jsou rodiče povinni zkontrolovat, zda jsou dveře řádně uzavřeny.
 • Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.
 • Předem známou nepřítomnost nahlašují rodiče učitelkám.
 • Dětem se podává jídlo 3x denně.
 • Školní stravování zabezpečuje v MŠ školní kuchyně při ZŠ Sloup. Při přípravě jídel postupuje dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Odhlašování obědů je možné nejpozději do 8h v MŠ na tentýž den, nebo předem telefonicky ve školní kuchyni ZŠ Sloup.
 • Doloží-li rodič lékařskou zprávu o nutnosti individuálního stravování dítěte, může ředitelka udělit výjimku ve stravování.
 • Nepřítomnost dítěte lze omluvit osobně či telefonicky na telefonu 516 435 222
 • Pitný režim pro děti je zajištěn ve třídě. Během dne mají k dispozici v konvici ovocné čaje, sirupovou vodu a čistou vodu. Děti pijí z hrníčků označených svojí značkou.
 • Doporučená doba pro vyzvedávání dětí po obědě je ve 12.15h, odpoledne od 14.45h.
 • Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo vysoká teplota, nebo teplota pod - 10 stupňů C.
 • Mateřská škola je každý rok uzavřena v době letních prázdnin, stanovený provoz lze omezit nebo přerušit po dohodě se zřizovatelem i během školního roku a to zejména z důvodu technických či stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí, nedostatku pedagogického personálu apod.

Organizace dne

 •   6.30 –  8.30 individuální hry, výtvarné tvoření,  řízené činnosti, cvičení
 •   8.30 –  9.00 hygiena, postupná svačina
 •   9.00 –  9.30 komunitní kruh, hlavní řízená činnost 
 •   9.30 – 11.45 převlékání, hry a pobyt dětí na čerstvém vzduchu
 • 11.45 – 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.30 – 14.30 pohádka a odpočinek, klidové činnosti pro nespící děti
 • 14.30 – 15.30 svačina, individuální činnosti, individuální přístup, dokončování dopoledních činností, pobyt ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí domů

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.

Ráno, po příchodu dětí do MŠ,  probíhají individuální a skupinové činnosti, podle jejich zájmu. Přitom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

5.2. Organizace stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě rodič odevzdá přihlášku ke stravování přímo v MŠ nebo v kanceláři školní jídelny ZŠ Sloup.
 • Školní i závodní stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ Sloup, odkud je strava převážena v uzavřeném vozíku  v nerezových termosech do výdejny MŠ.
 • Školní stravování v MŠ Sloup se řídí Provozním řádem ŠJ Sloup
 • Rodiče jsou povinni stravné hradit pravidelně – bez prodlení. Neplacení stravného může být důvodem k vyřazení dítěte z MŠ.
 • Při onemocnění dítěte nebo jeho nepřítomnosti v MŠ, jej musí rodič osobně nebo telefonicky ze stravování odhlásit nejpozději do 8h v MŠ, nebo elektronicky u vedoucí školní jídelny ZŠ Sloup.
 • V případě nemoci má dítě právo na odběr stravy za dotovanou cenu              

       (účtována je pouze cena oběda) jen první den.

 • Pokud dítě nebude omluveno, bude mu od druhého dne nepřítomnosti strava účtována v plném rozsahu.
 • Změnu způsobu stravování je možno provést vždy od 1.dne v měsíci.

 

5.3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly nejpozději 31.8. pěti let.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je obvyklým způsobem -  informační plakáty, hlášení místního rozhlasu, webové stránky. Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria musí obsahovat:

1. Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání:

 • od 1.9. čtyřleté 
 • od 1.9. tříleté

2. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci  informováni ve správním řízení. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Dítě  může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je kapacita MŠ nenaplněna.

5.3a Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Mateřská škola Sloup, okres Blansko,pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést: telefonicky do MŠ, osobně
 • Učitelka eviduje školní docházku dětí. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence se vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti se ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je pozván zákonný zástupce. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

 

5.3b Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.  Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz Mateřské školy Sloup bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 8 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

5.7 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Úplata je stanovena na 250,- Kč měsíčně.

Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn v šatně mateřské školy na místě určeném pro informace rodičům. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok.V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do 31. 8.

 

Úplata za celý školní rok je splatná ve dvou částech. První splátka (za měsíce září, říjen, listopad, prosinec, leden) do 15.9. a druhá splátka (za měsíce únor, březen, duben, květen, červen) do 15.2.

 • Úplata se zasílá na bankovní účet MŠ Sloup 181685511/0300.

Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození rozhoduje ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem. Po dohodě a ze závažných důvodů může být dohodnut individuální způsob placení.

Zákonní zástupci musí dodržovat termíny placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny ZŠ Sloup. Platba probíhá bezhotovostním převodem.

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci.

Rodiče nebo jejich zmocnění zástupci zodpovídají za vyzvednuté děti od chvíle jejich převzetí od učitelek. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, podpis rodiče. O vyzvednutí dítěte jinou osobou je vhodné informovat učitelky při ranním příchodu či telefonicky.

 

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

 • V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle.
 • Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, nikoliv deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.
 • Do mateřské školy nenosí děti nebezpečné a nevhodné předměty, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz (např. šperky z drahých kovů, různé přívěsky, náramky a špendlíky, hlučné hračky, dětské zbraně, žvýkačky….).
 • Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.
 • Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dítěte. Vždy musí být provedena kontrola TV nářadí.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí.
 • Do školní budovy a na zahradu je z hygienických důvodů zakázáno vodit nebo nosit domácí zvířata (např. psy, kočky).
 • Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni.
 • V případě úrazu dítěte je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření, v případě nutnosti následného lékařského vyšetření či ošetření jsou zákonní zástupci vyrozuměni bezodkladně.
 • Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto řádem všechny zaměstnance školy, děti a informuje rodiče o jeho vydání.
 • Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit, budou poučeni dodatečně v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.
 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Mateřská škola má povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, oddělit od ostatních dětí a zajistit pro něho dohled zletilé a poučené osoby.
 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)
 •  Bezpečnostní opatření při pobytu dětí ve školním bazénu

Učitelka nenechá nikdy děti v bazénu bez přímého dozoru a je schopna poskytnout první pomoc v případě potřeby. Větší skupinu dětí (celá třída v plném počtu) si učitelka děti rozdělí do menších skupin (maximálně 10 dětí).

 • Do bazénu chodí vždy dvě učitelky, jedna vykonává činnost s dětmi ve vodě se skupinkou dětí, druhá učitelka vykonává dozor ze břehu pro větší přehlednost dětí ve vodě.
 • Vždy je u bazénu přítomna alespoň jedna dospělá osoba z pedagogického sboru, která je nebo může být v případě potřeby s dětmi v bazénu.
 • Učitelky nechávají děti v bazénu přiměřenou dobu, aby nedošlo k jejich prochladnutí.
 • Po skončení koupání učitelka sníží dno v bazénu, bazén uzamkne a klíč uloží na určené místo.

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy posuzování vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 • Školní řád platí do aktuálních změn nebo do odvolání.
 • Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne : 30.8.2019

Školní řád je zveřejněn v šatně mateřské školy a na webových stránkách, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy, zákonní zástupci dětí a s vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy.

 

 

Školní řád vydala:   Bc. Marcela Houdková, ředitelka MŠ Sloup

                                   30.8.2019

Aplikace v obraze

logo

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Info SMS, E-maily

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Sociální sítě - Městys Sloup

FacebookYoutube

Mobilní rozhlas

MA

Sponzoři a parneři